กราฟแสดงข้อมูลจำนวนงานวิจัยระดับคณะ

รายงานข้อมูลวิจัยระดับคณะ

ลำดับที่ คณะ/หน่วยงาน จำนวนงานวิจัย
1 คณะวิทยาศาสตร์ 1,141
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 372
3 คณะเทคโนโลยี 287
4 คณะแพทยศาสตร์ 230
5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 189
6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 145
7 คณะการบัญชีและการจัดการ 143
8 คณะเภสัชศาสตร์ 141
9 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 113
10 คณะศึกษาศาสตร์ 108
11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 89
12 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 58
13 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 42
14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 39
15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26
16 คณะพยาบาลศาสตร์ 20
17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 13
18 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 9
19 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 9
20 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 8
21 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7
22 คณะนิติศาสตร์ 2
23 กองอาคารสถานที่ 1
24 บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1
รวมงานวิจัยทั้งหมด 3,194 เรื่อง